ހައިސެންސް ޓީވީ

ހައިސެންސް އެޗްޑީ ފީޗަރ ޓީވީ32 އިންޗީގެ މި ޓީވީއަކީ ވަށައިގެން ކުޑަ ފްރޭމެއް ލެވިފައިވާ ޓީވީއެކެވެ. 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއާއެކު ވިއްކާ މި ޓީވީއަކީ ކޮންމެ ވޮލިއުމްއެއްގައިވެސް އަޑު ސާފު އަދި ކުލަތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދައްކުވައިދޭ ޓީވީއެކެވެ. އަދި މީގައި ހިމެނިފައިވާ މޯޝަން ޕިކްޗަރ އެންހޭންސަރގެ ސަބަބުން މަންޒަރުގައި އެއްވެސް ފުސްކަމެއްނެތި ސާފުކޮށް ދައްކުވައިދެއެވެ.މި ޓީވީގައި ހިމެނޭ ކަނެކްޝަން ޕޯޓްތަކަކީ: 1 އެޗްޑީއެމްއައި 2 ޔޫއެސްބީ 1 ވީޖީއޭ 1 އޯޑިއޯ އިންޕުޓް…