ހައިސެންސް ޓީވީ

ހައިސެންސްއަކީ ރެޑްވޭވްއިން ބާޒާރުގައި ވިއްކަމުންދާ އިލެކްޓްރޯނިކްސް ބްރޭންޑެކެވެ. މި ލިޔުމުގައި މި އަލިއަޅުވާލަނީ ރެޑްވޭވުގައި ވިއްކަމުންދާ ހައިސެންސް ބްރޭންޑްގެ ޓީވީގެ އެކި މޮޑެލްތަކާއި އޭގެ ފީޗަރސްއަށެވެ. ހައިސެންސް އެޗްޑީ ފީޗަރ ޓީވީ 32 އިންޗީގެ މި ޓީވީއަކީ ވަށައިގެން ކުޑަ ފްރޭމެއް ލެވިފައިވާ ޓީވީއެކެވެ. 1 އަހަރު ދުވަހުގެ ވޮރެންޓީއާއެކު ވިއްކާ މި ޓީވީއަކީ ކޮންމެ ވޮލިއުމްއެއްގައިވެސް އަޑު ސާފު އަދި ކުލަތައް އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަގޮތުގައި ދައްކުވައިދޭ ޓީވީއެކެވެ. އަދި މީގައި ހިމެނިފައިވާ މޯޝަން ޕިކްޗަރ…